Algemene voorwaarden

Paragraaf 1 - Identiteit

Deze website is eigendom van:

De Meester fietsen – scooters BV
Hubert Coeckstraat 18, 2845 Niel, België
Telefoon : +32 (0)3 888 10 35
E-mailadres: info@rijwielendemeester.be
Ondernemingsnummer: BE 0896752528
RPR: Antwerpen 

Paragraaf 2 - Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, onder welke vorm dan ook, opgemaakt tussen iedereen (hierna genoemd "de klant") met de winkel (hierna genoemd “De Meester fietsen – scooters BV”)

Deze voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaandelijke, expliciete en schriftelijke wijzigingen die door De Meester fietsen – scooters BV werden goedgekeurd door middel van handtekening.

De klant verklaart zich akkoord met het feit dat hij, bij afronding van de bestelling, de algemene voorwaarden zonder voorbehoud accepteert.

Paragraaf 3 – Beschikbaarheid van website

De Meester fietsen – scooters BV wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft De Meester fietsen – scooters bvba het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Paragraaf 4 – Gebruik van de website, de inhoud ervan en de aangeboden informatie

De door De Meester fietsen – scooters BV gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privédoeleinden, tenzij het gaat om afbeeldingen, foto's met een auteursrecht of elk ander recht van intellectuele eigendom. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, openbaarmaking, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van De Meester fietsen – scooters BV of de rechthebbende van de informatie. De Meester fietsen – scooters BV benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie; deze beschermende rechten (in het bijzonder naam en merk) blijven altijd eigendom van De Meester fietsen – scooters BV. Alle informatie op onze website wordt zorgvuldig door De Meester fietsen – scooters BV verzameld en gecontroleerd. De Meester fietsen – scooters BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie op de website en ook niet voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of intentioneel gedrag van De Meester fietsen – scooters BV.
De Meester fietsen – scooters BV kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.

Paragraaf 5 – Links/inhoud en informatie van derden

De website kan links en verwijzingen bevatten naar webpagina's van derden. De Meester fietsen – scooters BV is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze webpagina's. De Meester fietsen – scooters BV kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit, de juistheid of de volledigheid van de door derden geleverde informatie.

Paragraaf 6 – Belangrijk bericht in verbant met computervirussen

Ook al stelt De Meester fietsen – scooters BV alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen, toch kan De Meester fietsen – scooters BV niet garanderen dat haar website virusvrij is. De gebruiker is geadviseerd om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en alle ontvangen informatie, software of documentatie scannen op virussen.  

Paragraaf 7 - Prijszetting

De verkoopprijzen zoals aangegeven op onze website zijn steeds in euro en inclusief BTW. Verzendkosten echter zijn niet inbegrepen. 

Fouten of vergissingen in het aanbod, zoals bijvoorbeeld een verkeerde prijsopgave en/of andere evidente onjuistheden binden De Meester fietsen – scooters BV op geen enkele manier en kunnen na de totstandkoming van de bestelling door De Meester fietsen – scooters BV worden gecorrigeerd.

Paragraaf 8 - Productinformatie

De Meester fietsen – scooters BV beschrijft elk artikel zo volledig en nauwkeurig mogelijk. De Meester fietsen – scooters BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden/fouten in de productinformatie.

De foto's die bij de artikelen getoond worden zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het artikel. Ze zijn echter niet contractueel en verplichten De Meester fietsen – scooters BV op geen enkele manier. De Meester fietsen – scooters BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de technische informatie en de beschrijving van de producten van onze partners en leveranciers. 

Paragraaf 9 – Beschikbaarheid

De Meester fietsen – scooters BV streeft ernaar zoveel mogelijk producten, afgebeeld op de website, in voorraad ter beschikking te stellen. Dit is echter niet altijd mogelijk en we raden de consument dan ook steeds aan steeds contact te nemen om actuele beschikbaarheden na te vragen. De Meester fietsen – scooters BV is daarbij altijd afhankelijk van de beschikbaarheid die onze leveranciers ons bevestigen. De Meester fietsen – scooters BV kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gecommuniceerde of uitlopende levertermijn van bestelde producten. 

Paragraaf 9 - Betalen

Aangezien wij niet verkopen via de website is online betalen niet van toepassing. In onze winkel kan u verder betalen met cash en dit tot een bedrag van het wettelijk bepaalde maximaal bedrag van 3000€. Uiteraard is betalen via bancontact ook mogelijk. Betalingen met kredietkaart is niet mogelijk. Voor de aankoop van elektrische fietsen en scooters behoort een overschrijving ook tot de mogelijkheden mits onderling overleg.

Paragraaf 10 - Leveringsmethode

De Meester fietsen – scooters BV levert zijn producten enkel af in het winkelpunt. In uitzonderlijke gevallen en op specifieke vraag van de klant kunnen nieuw aangekochte voertuigen ook aan huis geleverd worden. Afhankelijk van de afstand tussen winkel en afleveradres kan hiervoor een kost worden aangerekend.

Paragraaf 11 - Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming buiten de wil van De Meester fietsen – scooters BV om. Dit in het geval van onder meer bedrijfsonderbreking van elke aard, vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van De Meester fietsen – scooters BV, transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard waardoor het vervoer van en naar De Meester fietsen – scooters BV belemmerd wordt.

Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van De Meester fietsen – scooters BV opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Paragraaf 12 - Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Meester fietsen – scooters BV of rechthoudende. 

Paragraaf 13 - Klachten en geschillen

De Meester fietsen – scooters BV streeft naar maximale klantentevredenheid. Indien de klant toch opmerkingen zou hebben over de service en diensten van De Meester fietsen – scooters BV dan kan dit gemeld worden via info@rijwielendemeester.be

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Paragraaf 14 – Privacy

Het privacy beleid van De Meester fietsen – scooters BV kan u vinden op: privacy beleid